skip to Main Content

FINANCIEEL BIJDRAGEN

Stichting Emovere is een stichting met beperkte middelen, zonder winstoogmerk en met een grote maatschappelijke missie. Zij is afhankelijk van de passie en inzet van vrijwilligers en van het werven van fondsen van goede doelen, subsidies en giften.

Wil je financieel bijdragen om het gedachtegoed van Stichting Emovere verder te verspreiden en te implementeren? Wij zijn blij met elke gift.

Je kunt deze gift overmaken op Regiobank rekeningnummer NL50 RBRB 0787 7080 03 ten name van Stichting Emovere.

Stichting Emovere is vanaf 6-11-2020 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen schenkingen en giften worden ingezet voor de doelstellingen van de Stichting zonder belasting hierover te hoeven betalen. Met dit kwaliteitszegel kun je er bovendien op vertrouwen dat de Stichting verantwoord met je gift zal omgaan. Stichting Emovere verplicht zich elk jaar een transparante jaarrekening op te maken waarin ook giften zullen worden vermeld.

Back To Top