Skip to content

Anbi status

Stichting Emovere is vanaf 6-11-2020 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen schenkingen en giften worden ingezet voor de doelstellingen van de Stichting zonder belasting hierover te hoeven betalen.

Algemene gegevens Stichting Emovere:

• RSIN of fiscaal nummer: 860958000
• Nummer Kamer van Koophandel: 77281772
• Rabobank rekeningnummer NL67 RABO 0358 6214 29
• BTW nummer: NL860958000B01
• Opgericht d.d. 07-02-2020 te Den Haag
• Vestigingsadres: Kapelweg 10, 2587 BM Den Haag
• Postadres: Hensjesweg 9A, 3772 AZ Barneveld
• E-mail adres: info@stichtingemovere.nl
• Internet adres: www.stichtingemovere.nl
• Kennisplatform: www.depijnvoorbij.nl

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

Op deze website staan op aparte pagina’s de doelen van Stichting Emovere vermeld en nader toegelicht, evenals een overzicht van de strategische aanpak en verrichte en geplande activiteiten. Klik hier voor een samenvatting van het Beleidsplan.

WERVING VAN INKOMSTEN

Stichting Emovere is een stichting met beperkte middelen, zonder winstoogmerk en een grote maatschappelijke missie. Zij is afhankelijk van de passie en inzet van vrijwilligers en van het werven van fondsen van goede doelen, subsidies, donaties en giften. Stichting Emovere verplicht zich elk jaar een transparante jaarrekening op te maken waarin ook giften zullen worden vermeld.

Naast een grote hoeveelheid tijd, hebben de zes initiatiefnemers een bescheiden startkapitaal in de Stichting gestoken om op te kunnen starten.

Elk jaar wordt een begroting voor de komende 12 maanden opgesteld waarin de plannen voor de wijze van inkomstenverwerving en een kostendekkingsplan zijn vermeld, waaronder:

• Bijdrage van samenwerkingspartijen
• (Project) subsidies aanvragen bij fondsen
• Sponsoring van bedrijven
• Eigen bijdrage deelnemers aan bijeenkomsten
• Crowdfunding algemene publiek
• Donaties / giften van Vrienden van Stichting Emovere
• Bijdrage / gezamenlijke ontwikkeling door mogelijke scholings-samenwerkingspartners

BEHEER EN BESTEDING VAN VERMOGEN

De ontvangen gelden zullen worden besteed aan de doelen zoals beschreven in de statuten van de Stichting. Hierbij is het uitgangspunt om de (fondsen)wervings-, beheer- en administratiekosten niet meer dan 30% te laten bedragen.

De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen. In die jaarrekening zal in die gevallen waarbij dat mogelijk en noodzakelijk is een continuïteitsreserve worden opgenomen. Geld dat voorafgaand aan de uitgaven is ontvangen wordt op de rekening courant of een internet spaarrekening aangehouden en daarna besteed aan het beoogde doel.

Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijk doel als dat van de Stichting.

BELONINGSBELEID

Beleidsbepalers

De leden van het bestuur ontvangen, ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de Stichting verrichte werkzaamheden, geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. De namen en functies van bestuurders zijn te vinden onder wie zijn wij op deze website.

Directie en personeel

Er is momenteel geen personeel in dienst van de Stichting. De directeur van de Stichting werkte de eerste drie jaar (2020-2021-2022) onbezoldigd en op vrijwillige basis als directeur. Vanaf 2023 ontving de directeur van de stichting een bescheiden vergoeding voor haar werkzaamheden, zoals het management van concrete projecten, de ontwikkeling van beleidsplannen, het recruteren en leiden van de groeiende vrijwilligersorganisatie en overige werkzaamheden ten behoeve van (fondsen) wervings-, beheer- en administratie-activiteiten.

Back To Top